Legislatíva

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Otvoriť na stránke Úradu verejného zdravotníctva (PDF)

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 448/2007

o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.
Otvoriť na stránke Úradu verejného zdravotníctva (PDF)

 

Zákon č. 355/2007

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Otvoriť na stránke Úradu verejného zdravotníctva (PDF)

 

Zákon č. 126/2006

o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Otvoriť na stránke Zákony pre ľudí

 

Nariadenie vlády č. 555/2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
Otvoriť na stránke Zbierka (PDF)

 

Nariadenie vlády č. 115/2006

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
Otvoriť na stránke Úradu verejného zdravotníctva (PDF)

 

Zákon č. 2/2005

o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Otvoriť na stránke Zákony pre ľudí

 

Nariadenie vlády č. 43/2005,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom.